Afviklede arrangementer

Fjordens Dag

Limfjorden Rundt

Venø Rundt

Min tid på
Skoleskibet Danmark

Maria Øgaard Madsen

Fjordens Dag 2016

Henrik Hvass fortæller om kirkeskibe

Udflugt til Thyborøn

Fjordens Dag 2018

Fjordens Dag 2018 - Causeri

Fjordens Dag 2018 afvikledes traditionen tro første lørdag i februar – i år i Struer, hvor Nordvestjysk Fjordkultur var vært.

Vi, ca. 70 fremmødte, blev budt velkommen af NFKs formand Asger Brodersen, som bød på rundstykker og kaffe ledsaget af en lille skarp. Aldrig så snart Asger havde sagt værsgo’ fortsatte den muntre snak ved bordene – man var kommet ikke blot for at deltage i dagens interessante program, men lige så meget for at mødes med gamle venner og bekendte.

Dagens første egentlige programpunkt var bådebygger Ole Olsens foredrag om NFKs både. En lille ordveksling mellem Asger og Ole mundede ud i, at Ole hævdede, at han hverken kunne høre eller huske længere. Men det blev hurtigt klart, at Oles erindringsevne intet fejlede – tværtimod! Ole leverede den næste halve time en veloplagt gennemgang af de utallige både, der gennem tiden er blevet restaureret på Fjordkulturens værksted. Nogle af dem er fundet i sidste øjeblik rundt omkring i skure, markskel eller læhegn før tidens tand gjorde det helt af med dem. Heldigvis blev disse mere eller mindre sammensunkne vrag spottet af folk, der havde øje for deres kulturhistoriske værdi. Hvis ikke de havde taget affære, ville betydningsfuld kulturarv være gået tabt for altid. Undervejs krydrede Ole sit foredrag med muntre anekdoter. Af ansigtsudtrykkene rundt ved bordene kunne man ane, at en del af de tilstedeværende havde optrådt i flere af de pudsige situationer! Oles foredrag delagtiggjorde os i mange detaljer som byggeår, ejere, renoveringer, sejladser mm. Alt sammen glimrende illustreret med et væld af gode billeder.

Efter en lille strække-ben-pause indtog forhenværende matros på den tremastede slettopskonnert Marilyn Anne, Ib Frøstrup, scenen. Under titlen ”Skibet, der ikke ville dø” berettede Ib levende om Marilyn Annes historie fra 1918, hvor kølen blev strakt i Marstal og til skibet blev købt af Struer Kommune i 1978. Skibet blev, som Ib udtrykte det, bygget i vildskab for New Foundland-farten på kun lige godt ét år – desværre af ret dårlige materialer, bl.a. havde flere af spanterne stadig barkkanter, og der blev ikke ruttet med jerndele! Allerede i 1921 var det nødvendigt med en ny stormast!

Ibs beretning, som han ledsagede med mange gamle billeder, gav tilhørerne et fint indblik i fragtsejlads med et træsejlskib i forrige århundrede. Mange uger ad gangen på havet prisgivet af vind og sø og med dårlig forplejning for den 4 mands store besætning + skipper. Man sagde, at der efter en marstalskonnert aldrig fulgte måger – der blev intet smidt ud, som en sulten måge kunne få lidt næring af! Skibet var gennem årene udsat for ti alvorlige havarier lige fra lynnedslag til flere påsejlinger. Men hver gang nåede det i havn og blev repareret. Årene frem mod Struer Kommunes overtagelse af skibet i 1978 førte det en omtumlet tilværelse. Månedlange rejser mellem Portugal og New Foundland med salt den ene vej og fisk den anden, lange havneophold med venten på fragt, dårlig økonomi og flere ejerskift. Undervejs fik skibet installeret mere eller mindre ubrugelige maskiner. I 1944 oplevede skib og besætning de allieredes bombardement af havnen i Kiel – en dramatisk episode, som den hårdt prøvede skonnert kun overlevede ved de to skibsdrenges snarrådighed og mod. Efter krigen fiskede skibet sild under Island. Skonnerten sluttede sin erhvervskarriere i Aalborg med at fragte cement, kul og gødning totalt afrigget kun med et stålrør som bærer af toplanternen.

Efter alt det, Marilyn Anne har været igennem, må man tage hatten af for det smukke syn hun i dag udgør i Struers havnebillede!

På opfordring fortsatte Ib Frøstrup med at berette om sin egen tid i småskibsfarten. Det blev en farverig beretning om hårdt slid og elendige arbejds- og indkvarteringsforhold for en nykonfirmeret dreng og ung mand. Ib påmønstrede et træsejlskib om aftenen på sin konfirmationssøndag med en pakke 5-styks Eiffelci-garetter på lommen som bevis på sin nyvundne status, han afmønstrede dog om mandagen for at være med på konfirmationsbilledet, men han påmønstrede igen samme dag. Skibet var totalt blottet for, hvad vi i dag opfatter som nødvendige bekvemmeligheder. Lastning og losning foregik med håndkraft af de to skibsdrenge. Som eksempel nævnede Ib 3200 sække norgessalpeter, der sled huden af fingrene og gjorde, at man bagefter næsten ikke kunne rette kroppen ud.

Senere fik Ib hyre på en stålcoaster – en helt anderledes ubehagelig rullende oplevelse i søen end træskibs-sejladsen havde budt på. At tingene dengang for år tilbage ofte foregik på alternative måder vidner følgende eksempel på. Efter at have tømt skibet for en last kul skulle man indtage en last brødkorn. Det gik jo ikke uden forudgående rengøring. Alt i lasten var fuldt af kulstøv. Den klarer I drenge, var skippers klare ordre. Som befalet, så gjort. Der var bare det problem, at nu var lastrummet jo pjaskvådt, og skibet skulle synes og godkendes, før kornlasten kunne tages om bord. Resolut bestilte skipper et læs halm hos en landmand. Halmen blev kylet ned i lasten efterfulgt af et par brændende tændstikker, og lugerne lukket. Ilden blev holdt ved lige af skipper, der gik og lindede lidt på lugerne indimellem. Det gav jo en del røgudvikling, og snart dukkede brandvæsnet op for fuld udrykning. Men skipper kunne berolige de noget betænkelige brandmænd med, at alt var under kontrol! Da ilden var brændt ud, var lasten knastør og klar til syn og kornlast!

Under Ibs fortælling blev der grinet en del ved bordene af tilhørerne, som kvitterede for det oplysende og muntre foredrag med en velfortjent klapsalve!

Efter en kort pause blev der budt på velsmagende gule ærter med flæsk og pølse, rugbrød, syltede rødbeder og sennep, øl eller vand. Herligt!

Efter middagen var der besøg på slettopskonnerten Marilyn Anne og bramsejlsskonnerten Maja. På Maja fik vi lidt af skibets historie af skipperen Jegvan Åkertrøm.

Næste programpunkt var tidligere chefredaktør Knud Jacobsens foredrag om den tyske kystubåd UC-30s sidste rejse under første verdenskrig og om dens kaptajn Heinrich Stenzlers liv og levned. Knud Jacobsen har forsket i bl.a. engelske og tyske arkiver for at afdække historien om UC-30s korte liv. Ubåden var i 1917 udsatfor et alvorligt havari på begge dieselmotorer vest for Irland. Skarpt forfulgt af britiske flådestyrker kæmpede den sig nord om Skotland på vej hjem mod Helgoland. Kaptajnløjtnant Heinrich Stenzler sendte sin sidste melding fra en position 110 sømil vestnordvest af Thyborøn, og herefter gik det galt. En måned senere drev hans lig i land ved Bjerghuse og blev i første omgang begravet på Sdr. Nissum Kirkegård. Liget blev senere genbegravet i familien Stenzlers familiegravsted i Berlin. Gert Normann fandt overraskende UC-30 efter at have ledt efter den i 30 år. Den lå på lavt vand i Slugen ud for Blåvandshuk, hvor den var sunket efter at være løbet på en mine. I løbet af en time oprullede Knud Jacobsen den dramatiske historie om den tyske ubåd for forsamlingen krydret med en mængde gamle fotos og undervandsoptagelser af vraget. En meget spændende beretning, som vi lyttede til med stor interesse.

Dagens sidste programpunkt var nyt fra de maritime miljøer fjorden rundt.

Fra Ringkøbing Smakkelaug lød en opfordring til at melde sig ind. Her er man gode til at mødes i hyggelig og festlig sammenhæng.

Lemvig Træskibslaug får 27. februar besøg af Esben Graugaard, som holder foredraget: Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860-1960.

Henning Thøgersen gjorde opmærksom på TS-medlemsmødet i NFK 3.-4. marts.

26. maj afholdes Havnens Dag i Lemvig. Træskibssejlere er velkomne.

Doverodde sejler med Thor og Tyra i sæsonen. Der er planer om at bygge en sjægt efter tegninger af Kaj fra Glyngøre. Thisted Kommune overtager driften af Doverodde Købmandsgård. Statens Museum For Kunst åbner filial i Pakhuset.

I Løgstør er der flere nye træskibe i havnen.

Limfjordsmuseet kæmper med økonomien. Vesthimmerlands Kommune har bevilget 1.000.000 kr. til driften. Kirstine er søsat og får nu mast og rig. Grevinden skal have ny motor, og hertil har man fået bevilget 100.000 kr. Forårets tema bliver ”Ål”. Der arbejdes på en søfartsudstilling om Limfjordens småskibsfart og på en udstilling om vesterhavsfiskernes indvandring til Limfjorden.

Nr. Vorupør har overtaget kystkutteren Simon, som er bygget i Nr. Vorupør. Desværre er kutteren i dårlig stand. På stranden er også udstillet en anden kystbåd.

Hjarbæk Sjægtelaug gør opmærksom på det traditionsrige VM i sjægtesejlads i weekenden mellem uge 33 og 34. I uge 28 arrangeres tur til Lindesnes-kysten i Norge i samarbejde med Ringkøbing Smakkelaug. Man regner med at traile 3 både til Norge og sejle 3 større både derop. Andre er velkomne til at deltage. Program herfor kommer i marts.

Svanen er i tiptop stand. Besætningen søger nye folk til at tage over. Skibet er velegnet til overtagelse af en forening.

Venøsund Færgelaug modtog i år Struer Kommunes kulturpris. Man samarbejder med Oddesund Nord om restaurering af Den Gamle Rejsestald. I påsken 25. marts til 2. april er færgeoverfarten mellem fastlandet og Venø gratis. Der er åbnet nyt pizzabageri på havnen. På Havnens Dag i Struer lørdag den 9. juni sejler den gamle træfærge Venøsund gratis småture fra Struer. Der er planer om en brand- og redningsøvelse i samarbejde med Næssundfærgen.

Nordvestjysk Fjordkultur er presset af den forestående ombygning, hvortil er bevilget 1.200.000 kr. Ombygningen, der begynder til april, omfatter isolering, ny klimaskærm og flytning af maskinsnedkeriet for at give mere og bedre vinterplads til bådene. Man har modtaget en del historisk arvegods, som man forsøger at finde udstillingsplads til. Asger opfordrer de forskellige foreninger til at samarbejde med medierne og gøre dem opmærksomme på planer og tiltag, så de har nogle ”hyldevarer” de kan bringe. F.eks. får NFK besøg af TV Midtvest tirsdag aften den 6. februar med henblik på et TV-indslag. NFK arrangerer TS-landsmøde 3.-4. marts – program kan ses på NFKs hjemmeside. Torsdag den 22. marts afholdes en aften på Limfjordsskolen, med tidligere siriusmand og alene-sejler jorden rundt Christian Liebergreen. Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem NFK, Struer Sejlklub og Marilyn Annes Venner.

Der arbejdes på, at museale foreninger får en samlet præsentation i Turistrådets publikationer. Der arbejdes på, at vort område bliver en del af et kommende Geopark Vestjylland.

Lørdag den 9. juni arrangeres Havnens Dag/Vild Med Vand i et samarbejde med de øvrige ”vandrelaterede” foreninger i Struer. Arrangementet omfatter i lighed med sidste år bl.a. kapsejlads for træbåde i Struer Bugt – program med tilmeldingsmulighed følger.

Skonnerten Maja deltager for foreningen Folkeskibet i Folkemødet på Bornholm, hvor den bl.a. tjener som indkvarteringsmulighed.

En indholdsrig og hyggelig dag sluttede med, at formanden for NFK, Asger Brodersen, takkede de medvirkende for indsatsen og deltagerne for fremmødet.

Gorm Larsen

Limfjorden Rundt 2017

Onsdag d. 13. september kl. 14.00 stævnede skonnerten Fulton ind i Struer Havn som den første i dette års kapsejlads Limfjorden Rundt. Derefter fulgte bådene som perler på en snor.
Mandskaberne ombord havde haft en rigtig hård sejlads fra Thisted til Struer. Vejret viste sig denne dag fra den dårlige side med stærk blæst og megen regn. Så det var nogle trætte søfolk, der gik i land i Struer, men alle tog det med godt humør. Heldigvis blev vejret bedre og bedre i løbet af eftermiddagen. Det betød at der kom en del folk på havnen for at beundre alle de flotte skibe.
Klokken 19.00 indtog alle besætningsmedlemmmer den længe imødte sete biksemad fra Struer Smørrebrød. 

Torsdag morgen stod alle op til en pragtfuld morgen. Vinden havde lagt sig og solen skinnede fra en næste skyfri himmel. En god dag var i vente. Men først skulle der udleveres de obligatoriske rundstykker fra Kvickly til hvert besætningsmedlem på alle skibene.
Efter skippermødet på Fjordkulturen kl. 8.00, gjorde alle skibene sig rede til at drage mod Nykøbing kl. 9.00.

Tak for det gode samarbejde til Struer Kommune, Marilyn Annes Venner og Sejlerbixen. Tak for besøget til alle de 61 deltagerbåde og deres besætninger i dette års Limfjorden Rundt.

På gensyn i 2018.

:/ab d. 14/9

Julefrokost 2016

Klik her for flere billeder fra Julefrokosten.

Da bestyrelsen sang om Søren Banjomus..

Bådoptagning 2016

Regntøjsfolket er ude

30. september - den første rigtige efterårsdag i 2016 tog vi bådene op af vandet. I regn og rusk møde 15 - 20 kvinder/mænd op i Nordvestjysk Fjordkultur iført regntøj og hat for at give en hånd med ved årets bådoptagning.

Så er Helene ved at være ren igen

Henning har fået lov til at lege med vand

Kl. 10.45 var alle bådene op og placeret på deres respektive bådvogne. De var heldigvis ikke så beskidte så man kunne have frygtet. Derfor gik det hurtigt med at få dem spulet godt rene takke være den gode og effektive højtryksrenser vi havde lånt.

Med alle hænder af lommerne - kan vi sammen flytte både

Kl. 12.00 var alle både på gjort rene. De både der skal op i bådhallen er nu stillet til tørre, så de kan komme ind i hallen, når vi har fået foretaget de nødvendige rokeringer, så vi kan få plads til alle bådene.

Og så var der biksemad!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Limfjorden Rundt 2016

Her følger et billedgalleri over Nordvestjysk Fjordkulturs paradesejlads i forbindelse med Limfjorden Rundt 2016:

Lodsen sejler ud med gæster ombord. Sjægten Julie Petersen, under sejlsætning, ligger i baggrunden

5-meteren Helene og Sjægten Julie Petersen med skonnerten Maja i baggrunden.
 

 De tre kølbåde - Helene, Andorinha og Kridt under promenadesejladsen i havnebassinet.

Sjægten Julie Petersen i baggrunden og 5-meteren Helene ved Promenadekajen.

De store træbåde i Struer Havn.

Langs kajen..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Life boats.

Klik her for at læse om projektet Life Boats, Marit Benthe Norheim, Geir Johnson og Århus, Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Venø Rundt 2016

Dette års Venø Rundt begyndte i højt humør. Vejret var fint med høj solskin men dog med knap så meget vind, som man kunne ønske sig.

Der var 16 både tilmeldt i år. Det var vi meget glade for. Som noget nyt deltog der også kølbåde i træ. For nu at markere dette, syntes Ole Olsen, at han ville melde sin ankomst til Humlum Havn med Helene ved at sætte hende på grund i havnehullet. Dette afstedkom senere, at han modtog kvajepøsen, hvilket han var meget stolt af, da han aldrig tidligere havde fået den.

Kl. 10.00 blev der kaldt til skippermøde på kajen. Oldermand Niels Møller bød alle hjertelig velkommen til dette års Venø Rundt. Han ønskede alle en god sejlads. Anders Røjbæk gav nogle praktiske informationer om sejladsen. Derpå gik folkene i bådene for at gøre sig klar til fællesstarten kl. 11.00 ud for Humlum Havn.

Starten gik fint, men i meget stille vind. Alle kæmpede for at finde bar en lille smule luft til sejlene, hvilket var meget svært. Da klokken var 15.00 var næsten alle både stadig samlet ved Brasser Odde i komplet vindstille. Selv vandmændene kunne overhale bådene.

Derfor besluttede løbsledelsen at afbryde sejladsen, så man kunne nå at få slæbt bådene i havn inden spisetid kl. 19.00.

Men så blæste det selvfølgelig lidt op igen ved 15.30 - tiden. En del valgte derfor at sejle hjem ved egen kraft. Men alle tog situationen med ophøjet ro. Tak for det. Der var dog nogen, der opfordrede løbskomiteen til at skulle modtage kvajepøsen. Men den handske blev dog ikke samlet op.

Kl. 19.00 kunne alle sætte sig til rette ved langbordene for at indtaget den dejlige mad fra Humlum Golfklubs restaurant. Snakken gik lystigt. Der blev på grund af det aflyste sejlads ikke uddelt nogen præmier. Men vandrebådshagen for den smukkeste istandsættelse eller nybygning tilfaldt Finn fra Hjarbæk for hans restauring af sjægten Tjæreblomsten. Det var meget velfortjent og herfra et stort tillykke til Finn. :/AB

Min tid på Skoleskibet Danmark

På klubaftenen d. 23. februar havde vi besøg af Maria Øgaard Madsen, der fortalte om hendes tid på Skoleskibet Danmark. Eller nærmere Skoleskibets togt nummer 98 i 2011. Det gik fra Lisabon i Portugal over Atlanten via Madeira til USA. Her besøgte de byerne Savanah og Philadelphia, inden det igen gik over Atlanten via Irland og England hjem til Frederikshavn.

Maria fortalte levende og engageret om hendes tid på skibet. Hun fortalte om selve skibet og hvordan alle de nye ord og begreber ombord i starten syntes næsten umulige at forstå, indtil man kunne se nyttten og logikken i hele riggen og takkeladen. Hun fortalte ligeledes på en god og indlevende måde om hverdagen  ombord, så man næsten syntes, man selv havde været med ombord. 

Hun fortalte åbent og ærligt om alle de følelser og tanker, man som en ung 21 årig pige har, når man skal med på togt med Skoleskibet Danmark. Man skal leve så tæt sammen med 90 nye og ukendte personer. Bliver jeg søsyg? Får jeg hjemve etc.

Hendes beretning var nok værd at høre på. Det vil være et oplagt emne at høre om for unge, der går med drømmen om det store eventyr. /AB

Fjordens Dag - 2016

På en kold og regnfuld lørdag morgen her først i februar mødtes 90 morgenduelige bådfolk fra nær og fjern til den årlige Fjordens Dag i Nordvest Fjordkultur i Struer. Der blev budt på kaffe og rundstykker kl. 9.00.

Herefter var vi så heldige at få museumsinspektør Esben Graugaard ved Holstebro Museum til at komme og holde et meget blændede kulturhistorisk foredrag om - Vestjyder og verdensmænd på landets yderste kant. Han fortalte om de foretagsomme bønder, studehandlere, købmænd og iværksættere fra det nordvest-jyske omkring den vestlige del af Limfjorden. Han berørte både Dalgas og de mere lokale bønder, kvægopdrættere og handelsfolk som Tang, Overgaard, Windfeld, Breinholt, Færch, Lundgaard og Villemoes. De sidste havde som sagt alle deres udgangspunkt i det vestjyske landskab. Disse mænd og deres familier har alle været med til at give et alternativt historisk billede af Thy og Vestjylland. Det var det område Blicher meget betegnende kaldte ”Vort eget Skotland”. Dette med rette, da småskibsfarten efter åbningen ud mod vest gennem Aggertange tillod passage af lidt større skibe. Der var en periferi herfra med direkte forbindel-ser til metropoler som Amsterdam, Hamburg, London og Newcastle. Det er meget tankevækkende, at der dengang kun var to dages transport med skib til disse destinationer.  Det tog længere tid at komme til København. Derfor var Nordvestjylland en region, der havde langt til magtkoncentrationen i hovedstaden.  – Det gav frihed og muligheder for mønsterbrydere og iværksættere som de ovennævnte herrer. De kunne selv – og de kunne på trods. Så jo, vestjyder var ikke alle hedebønder og hosekræmmere, som den gængse opfattelse er eller har været.

Efter Esben Graugaards foredrag var der tid til en velfortjent strække-ben-pause. Der var rundvisning blandt Nordvestjysk Fjordkulturs egne både eller man kunne besøge bramsejlskonnerten Maja. Det var også mulighed for at besøge Sejlerbixen og Sejlloftet på havnen. De holdt begge åbent.

Kl. 12.00 blev der serveret de traditionsrige gule ærter med velsmagende flæsk og medisterpølser.

Efter middagen tog pensioneret geolog og geografilærer Søren Raarup fra Odby på Thyholm over.

Han gav en god og indsigtsfuld gennemgang af de glaciale betingelser, der gør at Limfjorden ser ud som den gør. Han fortalte om de forskellige kystlandskaber, der findes i den vestlige del af Limfjorden. Dette kunne være til stor inspiration for sommerens sejlture i vores umiddelbare nærhed. Han kom også ind på den store betydning, det har haft på vores del af Limfjorden, at Thyborøn-Aggertange har svinget fra at være åben – lukket – åben – lukket – åben – og nu måske lukkes igen enten ad menneskelig vej eller ved naturens lune som før. Dette står hen i det uvisse. Han fortalte om de livsbetingelse, der var mellem bønderne og fjorden – set fra ”søndersogn” på Thyholm. Rofærgen over Oddesund blev også berørt.

Et kuriosum var skudehandelen mellem Norge og bønderne på Thyholm. Mens bønderne her ved fjorden købte træ fra Norge, solgte de norske skudeskippere muldjord fra Thyholm til bønderne langs Grimstad-Arendal-Kragerøkysten.

Dagen sluttede med at vi fik informationer om, hvordan det står til i de enkelte havne og skibslaug rundt om fjorden.

Det blev i det hele taget en rigtig god dag, hvor vi fik et godt indblik i den side af vores arbejde i foreningerne, vi også er optaget af – nemlig det kulturhistoriske omkring Limfjorden.

Kommentar fra flere af del-tagerne var – at var helt befriende at høre om andet end skibe alene. /AB

Kirkeskibe

Tirsdag d. 19. januar holdt Henrik Hvass et foredrag om kirkeskibe.
Henrik gennemgik de generelle betragtninger og historier om de enkelte typer af kirkeskibe, som kan rubriceres i flere kategorier.

Efter kaffen fortalte han i særdeleshed om kirkeskibene omkring Hjarbæk Fjord. Hvem havde fremstillet skibene, hvorfor blev de lavet og hvornår blev de skænket til de respektive kirker?

Henrik fortalte inspirerende og med stor vid om emnet, så vi alle fik en god og berigende aften ud af det.

/ ab

Udflugt til Thyborøn - Agger

Lørdag morgen d. 9. januar, hvor vinterens første rigtige sne var faldet tog vi sammen med Hjarbæk Sjægtelaug på udflugt til Thyborøn. Vi var en helt busfuld morgenfriske folk, der alle glædede sig til at se Sea War Museum Jutland. Kig ind på deres hjemmeside

www.seawarmuseumjutland.dk

Museet er nyåbnet i 2015

På museet fik vi en meget fin og levende orientering om museet fra en ung og medrivende guide - Peter. Han viste os rundt og fortalte den dramatiske historie om Jyllandsslaget i juni måned 1916. For første og eneste gang tørnede den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet sammen. 250 krigsskibe og 100.000 mand tørnede sammen i ét gevaldigt slag. Havde hele den engelske flåde affyret sine kanoner af samtidigt ville der have fløjet 250 tons jern i luften på samme tid. Havde tyskerne gjort det samme, ville der yderligere have fløjet 25 tons. Lyden af slaget nåede ind til Thyborøn, men man kunne ikke se skibene, det hele lød som en voldsom torden i det fjerne. Resultatet af dette verdenshistoriens største søslag blev, at 25 skibe lå på havets bund, hvor de stadig ligger. 9000 unge mænd var døde og havde oplevet verden for sidste gang.

Vi fik en meget lækker frokost med fiskebuffet i Fiskehallen i Thyborøn.

Derpå måtte vi desværre i bussen tage den lange tur til Agger rundt om Nissum Bredning, da Thyborøn – Agger færgen ikke sejlede p. gr. a. maskinskade.

Vi nåede lidt forsinkede til Agger, hvor stenhuggeren og multikunstneren Jens Erik Kjeldsen tog imod os. Han viste os de planer de i Agger har med at etablere ”Kunstnernes Hus” i de gamle sorte huse fra høfdebygningens tid. Bagefter gik vi en tur langs havet, hvor vi så hans skulpturpark på den vestlige side af klitterne. Det var meget spændende at høre Keldsens forklaringer til hver enkelte af 25 skulpturers historie. Helt underligt var det også at gå der på klitfoden i læ for den kolde og bindende østenvind og samtidigt høre dønningernes dumpe drøn i strandkanten. En udflugt til Agger for at se skulpturerne på stranden og rundt om i byen kan varmt anbefales.  Bagefter inviterede han os hjem i sit sommerhus, hvor han trakterede os med kaffe, hellefisk, ål og rejer. Her kunne vi endvidere se endnu et udpluk af hans mange skulpturer. Han fortalte til sidst levende om sin enesejlads hjem fra Grønland. Tak til Jens Erik Kjeldsen for en helt igennem fin eftermiddag. /ab

Fjordens Dag

Limfjorden Rundt

Venø Rundt

Min tid på
Skoleskibet Danmark

Fjordens Dag 2016

Henrik Hvass fortæller om kirkeskibe

Udflugt til Thyborøn