Underafsnit Arrangementer 2018

Tilbage til Arkiv

Sundhedstjek

6. december 2018 

Tilbud om sundhedstjek fra Struer Kommune

Torsdag d. 6. december havde vi besøg af sundhedskonsulenterne fra Struer Kommune. Her kunne medlemmerne få lavet et lille sundhedstjek. Det drejede sig blandt andet om:

- Lungefunktionsmåling

- Blodtryksmåling

- Diabetestest

Der var rigtig god opbakning til arrangementet blandt Fjordkulturens medlemmer. Alle syntes, det var en rigtig god idé.

Det kunne godt gentages til næste år. Vi siger tak til sundhedskonsulenterne for en god og nyttig formiddag.

:/ab

Julefrokosten

4. december 2018

Igen i år var alle medlemmerne i Nordvestjysk Fjordkultur inviteret til julefrokost med evt. ledsager.

Det blev igen i år et rigtig hyggelige arrangement med god mad og underholdning.

Snakken mellem de 73 fremmødte gik lystigt hen over bordene.

Der skal lyde en stor tak til festudvalget og alle frivillige hjælpere for et flot arrangement og en rigtig god aften.  

Glædelig jul og et godt nytår til alle.

Asger Brodersen

Formand

På opfordring ved Julefrokosten, bringes her 2 lækre opskrifter fra Klaus Zahle 

Flere ud og sejle - hvad gør vi?, debataften

20. november 2018

Vi startede med brainstorming i grupper af 4-5 medlemmer over nedennævnte emner, som medlemmer skulle forholde sig til.

Medlemmer noterede ønsker og forbedringer ned på papiret med deres navne.

Det er der kommet forskellige svar ud af fra medlemmerne og bestyrelse, som jeg har forsøgt at sammenfatte til nedennævnte: 

 

 • Hvordan forholder vi os overfor nye medlemmer / gamle medlemmer – hvad kan vi gøre bedre? 

 Svar: Vigtigt at nye medlemmer bliver sat sammen med et båd-team og får tilknyttet en  kontaktperson, som har tid og lyst til at hjælpe

          de ”nye” i gang. 

          Nye medlemmer prøver at sejle i forskellige bådtyper.

          Der laves en oplysningsseddel på nye medlemmer.

          Billeder og navn af nye og gamle medlemmer på intranettet.

          Nyt medlem bliver koblet på en båd første aften, med mentor til undervisning osv..

         Sørge for at nye kommer med ud og sejle.

         Velkommen til nye medlemmer, når vi alle er forsamlet. 
 

 • Forslag til hvordan vi organiserer den praktiske sejlads – så alle er med? 

 Svar: Nye medlemmer skal være med til at prøve at sejle fra start af, f.eks. tirsdag aften.

         Prøve at gå over stag, bomme og lære at det kan gå galt, når man bommer.

         Flere der tør at være skippere. 

         Evt. mulighed for at få instruktører ombord ved lidt uøvet skipper. 

         Kvasen med som følgebåd, evt. som slæbebåd ud og ind af havnen. 

         Spørge om der er nogle, som vil med ud og sejle en tur i weekenden. 

         Aften med træning i havnemanøvre. 

         Sejle i forskellige bådetyper. 

         Nye hjælpes i gang ved at prøve.  
 

 • Hvordan kommunikerer vi indbyrdes – tovholder/besætninger/medlemmer? 

 Svar: Vi skal være bedre til at kommunikere indbyrdes mellem tovholder, besætning og  medlemmer via SMS mv. – f.eks., hvis der er

           nogen, som gerne vil ud og sejle.

           SMS besætningen imellem. 

 

 • Skal vi have fælles opstart i forbindelse med praktisk sejlads, hvor vi tjekker vejret og organiserer aftenens sejlads så alle er med?   

Svar:  Fælles opstart, der er ligesom en gruppe omkring kølbådene og en omkring sjægte.   

           Fælles opstart kunne gøre at det blev mere sikkert at sejle, kunne vurdere vejret  sammen og nye vil være mere tilbøjelig

            til at møde op. 

           Skippermøde før sejlads, hvor der bliver delt besætning ud på de forskellige både.   

           Fælles start hver tirsdag kl.18:30. 

           Sejler vi – afgøres på kajen. 

 

 • Er der behov for gennemgang af regler vedr. brug af NFK's både (se under NFK's både på hjemmesiden)? 

Svar: Udmærket at få gennemgået regler en aften. 

 

 • Vurderingsskema for fartøjsførere – er der stemning for teoretisk undervisning i de enkelte emner? 

Svar: Flere er interesseret i, at der bliver startet en vinterundervisning op omkring  nedennævnte emner.   

          Tovholder bestemmer, om et medlem er kompetent til at sejle båden.   

          Tovholder gennemgår vurderingsskema med dem, som ønsker at blive fartøjsfører i  forbindelse med praktisk sejlads.   

          Undervisning i alle punkter.  

          Teoretisk undervisning en aften hver vinter. 

 • Gængse benævnelser og kommunikation ombord?
 • Knob og stik – kan du binde nedenævnte:   

Svar: Stor interesse for at lære gængse knob, der bruges til sejlads. 

          Undervisning i stik, knob og fortøjning – tung / let skib. 

          Knob, stik og splejsning. 

 • Båden skal være i sødygtig stand ved sejlads:
 • Sikker sejlads og manøvre for sejl og motor:
 • Vigeregler til søs – hvordan undgår man at kollidere: 

 

Svar: Stor interesse for undervisning i vigeregler til søs.

 • Praktisk sejlads: ​


Svar: Træning i havnemanøvre.   

          Små kapsejladsture med udfordringer. 

          Træne havnemanøvre.

 • Farvandsafmærkning – redegøre for nedennævnte:   

Svar: Stor interesse for undervisning i farvandsafmærkninger. 
 
 Andet: Medlemmer og tovholder´s ønsker og idéer til NFK?   

Svar: Skrue ned for vinden og reb i storsejl ønskes. 

          På båden skal der være spand eller dunk til at lade vandet i.   

          Hvem ringer man til, hvis det går galt. 

          Deltag i vedligehold. 

         Vintertovholder og sommertovholder. 

         Tursejlads til nære havne, evt. med overnatning. 

         Toilet under sejlads. 

         Kvasen som redningsbåd.   
 
Med venlig hilsen

René Maretty

Kursus i hjertemassage

13. november 2018

Almindelig klubaften:
Kursus i hjertemassage og brug af hjertestarter.

TS medlemsmøde i Vestjylland

2. november 2018

Mødet blev afholdt i Lemvig Træskibslaug

Se referat på Træskibs Sammenslutningens hjemmeside: (Klik her)

Bådoptagning
11. oktober 2018

Vil tovholdere sørger for at bådene er afrigget og at de ligger klar til optagning ved kranen kl. 8:00 torsdag morgen?
Fra onsdag eftermiddag kl. 16:00 må bådene lægges ved kranen i østhavnen.
Også bådevognene skal være klar med luft i alle hjul.
Efter bådene er taget op er der morgenkaffe med brød.
Vi slutter af med biksemad til middag, når bådene er rengjorte og på plads.
Køkkenet vil gerne vide om du deltager, så skriv dig venligst på listen i klublokalet.

Og her er lidt kranløft i Polen..

Geologiens Dage

15. - 23. september 2018

Nordvestjysk Fjordkulturs deltog i de Geologiske Dage arrangeret af Geopark Vstjylland

Vi tilbød en sejltur på Limfjorden tirsdag d. 18. september mellem kl. 18 og 20. Der var 8 tilmeldte, men på grund af det voldsomme blæsevejr, dukkede der kun fire op. Sejlturen blev ikke til noget, da det blæste med 10 - 12 s/m og med vindstød op til 20 m/s. De fremmødte fik en orientering om Nordvesjysk Fjordkulturs arbejde for bevarelsen af den kulturarv. Vi talte selvfølgelig om de betingelser naturen har givet den til en hver tid eksisterende befolkning i den vestlige Limfjord.

Torsdag holdt vi åbent hus i Nordvestjysk Fjordkultur Havnegade 6, mellem kl. 9:00 - 12:00.  Her dukkede der ingen op.

Limfjorden Rundt

11. - 15. september 2018

Vi tog igen i år imod kapsejladsen Limfjorden Rundt for gamle træskibe. I år deltog 66 skibe fra flere forskellige land. 

Tirsdag d. 11. september mellem 9 og 12 gjorde vi sammen med Marilyn Annes Venner klar til at modtage de mange gæster om onsdagen. Det var lidt anderledes i år, da vi skulle traktere gæsterne ovre i lagerhallen ved siden af siloen. Vis kulle lige have planlagt, hvordan vi skulle stille bordene og stolene til de 700 tilmeldte gæster. Det gik hurtigt og fint også med at få dækket op på alle bordene, så alt er klappet og klar til onsdag.

Onsdag d. 12. september afholdt Nordvestjysk Fjordkultur paradesejlads i havnen mellem 14 og 16 inden de store skibe ankom. Selv om der blæste en frisk vind, var vi alligevel 4 både på vandet. Desuden holder vi åbent hus i Nordvestjysk Fjordkultur Havnegade 6 mellem kl. 14 og 18. Men der kom så mange at vi først fik lukket klokken 19. 

De første skibe i Limfjorden Rundt ankom allerede ved halv firetiden. Men derefter kom de også som perler på en snor. Det var et pragtfuldt syn. Skibene havde i den friske vind haft en fin kapsejlads fra Agerø til Venø. Mandskabet på Marinehjemmeværnskutteren sørgede for at bådene blev pakket godt sammen inde i Struers havnebassiner. Vejret var flot, og det trak en masse mennesker på havnen. Alle nød det flotte skue.

Klokken 19.00 serverede vi den berømte biksemad fra Struer Smørrebrød for de indbudte og sultne søfolk. Udskænkningen stod Struer Håndbryg for med god hjælp fra folkene fra Marilyn Annes Venner og Nordvestjysk Fjordkultur. Ved at der var så mange hjælpere havde alle fået serveres maden i løbet af e kvarter. Flot gået folkens. Musikken stod Fischers Fodvarmere for igen i år.

Onsdagmorgen kl. 7.00 blev der allerede uddelt rundstykker til alle de deltagende mandskaber. De var sponsoreret af Super Brugsen. Klokken 8.00 var der skippermøde, hvorefter skibene sejler videre mod Nykøbing Mors ved ni - halvtiden.

Tak til alle deltagere - personale såvel som søfolk.

Sansefestival

18. august 2018

Deltog Nordvestjysk Fjordkultur i Sansefestival i Struer.

Besøget i vores del af arrangementet var meget begænset, da det meste foregik omme på den store P-plads.

VM i sjægtesejlads, Hjarbæk

17. - 18. august 2018

Beretning, set fra "Havfruen"

I august går snakken i Fjordkulturen: Hvem vil med til Hjarbæk i år? Hvordan får vi bådene derover? Spekulationerne er mange, og enden på snakken bliver, at Havfruen tilmeldes med Eivind, Johannes og Gorm fra ”ombyggerholdet”, som besætning. Turen til Hjarbæk går over land med Henrik Laursens hjælp, og den stolte båd søsættes med Hjarbæks gamle håndkran.

Hvad nu? Møder vi bare op til prologen på fredag, eller hvad? Nej, mon ikke vi skal køre herover i morgen til lidt smugtræning? Som sagt, så gjort – torsdag morgenkaffe på havnen med hyggelige hjarbækfolk, morgenbitter og gode råd om besejlingsforholdene. De gode råd viser sig senere at være både velmente og nyttige!

Vinden er sydvestlig og ret frisk. Vi får prøvet skib og besætning grundigt af og konstateret, at afmærkningen af grunden ud for Kvols Hage er alvorligt ment. Vi klarer os med lidt bundskrab, som dog selvfølgelig bemærkes af de opmærksomme øjne på land!

Havneanløb – hvad var det nu hjarbækfolkene havde rådet til?: Hold jer tæt til luv mole, drej rundt om Svalen og hiv sejlene ned. Det fungerer og bliver prøvet nogle gange. I bilen hjem imødeser vi morgendagens sejlads med fortrøstning, men taler om at rebe storsejl – yr.no melder temmelig meget luft.

Desværre bliver Johannes forhindret i at deltage - hvad nu? I annoncerer bare efter en afløser under skippermødet, lyder rådet. I samme øjeblik Havfruens mandskabsmangel er meddelt, ryger en arm i vejret, og så er det problem løst, tror vi! Armen viser sig at tilhøre Günter Neumann. Og jo, han har da været lidt med i en kammerats motorbåd!

Vi reber og står ud af havnen til prologsejladsen. Startlinjen er midt i fjorden og opgaven er at samle balloner med ølbilletter. Forventningsfulde afventer vi et startskud. Det kommer aldrig, og pludselig er alle balloner samlet! Havde vi hørt et lille spagfærdigt starttrut? Lidt slukørede sejler vi i havn. Nå, det gælder om at se fremad. Grillhyggen i festteltet med Günter og frue og deres hjarbækvenner venter forude.

Desværre kan Johannes heller ikke deltage ved VM-sejladserne lørdag. I stedet springer Peder til. Det bliver en forrygende dag. To sejladser formiddag og en eftermiddag på en speciel hjarbækbane, som gennem årene har givet anledning til en del misforståelser! 39 både stiller til start med 9 sekundmeter i middelvinden. Alle udfordres af hårde vindstød. En båd kæntrer og indstiller sig selv til kvajepøsen! Under frokostpausen øger vinden yderligere, og en del besætninger vælger at blive i havn. Efter nøje overvejelser vælger vi, at Havfruen stiller til start i 3. sejlads. I løbet af en time er 4 både kuldsejlet. Ingen personer lider dog større overlast – lidt hudafskrabninger og en tur i baljen. Andre vender om og går i havn. Havfruen gennemfører, men vi har efterfølgende problemer med at tage storsejlet ned. Vi er kortvarigt på slæb efter Svalen, men får nogenlunde styr på storsejlet og går selv i havn for fokken alene. De mange tilskuere på molen kvitterer for spænding og dramatik med klapsalver efterhånden, som bådene kommer ind. Resten af eftermiddagen er der dømt hyggeligt samvær på havnen.

Om aftenen byder Lejf Tipsmark velkommen til fest i det store telt på stejlepladsen med 150 deltagere. Der uddeles præmier og hædersbevisninger, og her har vi den store glæde at modtage vandrepokalen for det flotteste ombygningsarbejde – en rigtig fin skalamodel af en sjægt. Biskop Henrik Stubkjær, holder en underholdende og medrivende festtale om Hjarbæks rolle som Viborgs havn gennem tiderne. Finn Jensen (Tjæreblomst) overtager mikrofonen og leder gennem resten af en festlig aften på en blanding af københavnsk og klingende norsk til ære for de 30 norske sejlere.

VM i Hjarbæk er slut for denne gang. Et helt igennem vellykket arrangement, det har været en stor fornøjelse at deltage i.

Gorm Larsen

 

Vinderne i de forskellige klasser:

Sjægte 14-16 fod: Preben Jensen, Hjarbæk

Sjægte 16-18 fod:  Leif Vang, Hjarbæk

Sjægte 18-20 fod: Ole Rømer, Hjarbæk (Hans 22. VM mesterskab) 

Sjægte 20-22 fod: Helle og Kim Würz, Hjarbæk

Små Smakker: Jesper Hjermind, Hjarbæk

Åben Klasse: Frida Steffensen, FDF Viborg

Aalborg Joller: Arne Steffensen, Humlum

Læs her referatet fra VM: Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside

Kapsejladsen ROR-Cup, Jegindø

7. juli 2018

Af Gorm Larsen

Jegindø Bådelaugs årlige kapsejlads, Jegindø Ror-Cup, løb af stablen lørdag den 7. juli med 9 deltagende både.

NFK stillede til start med Ingeborg Munch (Mark Benton, Henning Venø, Bent Gandrup, Peder Carlsen og René Maretty) Lille Løffe (Karsten Andreasen, Finn Albertsen og Jesper Kruse) og Julie Petersen (Jan Paarlberg, Peter Adler, Mogens Pedersen og Gorm Larsen).

Allerede da vi om morgenen kørte over Oddesundbroen varslede Limfjorden frisk sejlads i rigelig vind.

Vel ankommet på Jegindø Havn blev vi budt på morgenkaffe i Æ Spilhus med hjemme-bagte boller, ost og marmelade – lækkert! Her i læ var vejret fantastisk – sol og som-mer. Men ude på fjorden blæste det 10-12 sekundmeter af nordvest, og sejladsen blev udsat til efter frokost. Det gav god tid til hyggesnak og kaffedrikning. Efter den traditio-nelle frokost bestående af fine håndmadder og øl/vand løjede vinden så meget af, at der kunne gennemføres to sejladser.

Det blev ret underholdende. Den friske vind gav udfordringer både ved start, mærke-rundinger og mål. Ved starten af anden sejlads havde besætningerne taget så god bestik af den friske vind, at alle lå godt for start. Det resulterede i klumpsejlads ved startlinjen og en påsejling – dog heldigvis forholdsvis udramatisk!

 

Efter to gode sejladser skulle vi så i havn til god mad og hyggeligt samvær. Alle var ivrige efter at komme i land, så der opstod lidt trængsel i det snævre indløb. Det gav et par morsomme situationer, hvor pæle og fortøjede både var i vejen.

En rigtig fin og velorganiseret dag sluttede med præmieoverrækkelse og dejlig middag leveret af Æ Skipperhus. I den lune sommeraften valgte mange at indtage middagen i det fri, hvor den hyggelige snak og det godmodige drilleri fortsatte til langt ud på aftenen.

Jegindø Ror-Cup var igen i år en rigtig god oplevelse, og der kan kun opfordres til, at man sætter stort kryds i kalenderen ved lørdag i uge 27!

NFKs både opnåede følgende resultater:

Ingeborg Munch – 1. plads

Julie Petersen – 2. plads

Lille Løffe – 3. plads

 

Resultatliste:

Mellemsjægte

1. Ostrea                          L 46              Bent Sparke                  Nykøbing

2. Caroline                       L 109            Jens Sund                     Jegindø

3. Søren Wrist                  L 97              Knud Vestergaard         Jegindø

Åben klasse små

1. Marian                          Å 80              Arne Steffensen            Struer

2. Teamwork                    L 66              Erik Laurberg                Jegindø

3. Lille Løffe                     L 87              Jesper Kruse                 Struer

4. Røn Hornbæk                                   Børge Overgaard          Struer

 

Åben klase store

1. Ingeborg Munch          L 59              Mark Benton                     Struer

2. Julie Petersen             L 54              Jan Paarlberg                   Struer

Struer Bugt kapsejladsen "Venø Rundt" 

9. juni 2018

Dette er den gamle Venø Rundt sejlads som igen i år afvikledes fra Struer Træskibshavn i forbindelse med Havens Dag - Vild med Vand arrangementet.

Vestjyske Skibsdage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur havde inviteret alle sejlere af smakkejoller, limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen Struer Bugt. Også i år var der inviteret  trækølbåde med.

Kapsejladsen afvikledes i anledning af arrangementet Havnens Dag - Vild med Vand. Sejladsen var i år igen henlagt til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi dystede på baner med start og mål ved Struer Havn. Den svage til lette vind fra alle kompassets retninger gav store udfordringer til de ellers så rutinerede sejlere.

Større TS-skibe var meget velkomne til at deltage som følgebåde ved sejladserne. Vi havde besøg af Gefion fra Lemvig og færgen Venøsund som sejlede tilskuere med ud til kapsejladsen.
 

Dagens program så sådan ud:

Kl. 8 - 9 var der indskrivning til dagen

Kl. 9.30 afholdt vi skippermøde

Den første start gik klokken 10.30

Vi holdt frokost mellem 12 og 13. Hvorefter der atter var skippermøde for 2. sejlads.

Kl. 13.40 lød startskuddet til 2. sejlads.

Festmiddagen blev afholdt i NFK's hyggelige klublokaler, og stemningen var høj ovenpå en rigtig hyggelig dag.

Havnens Dag - Vild med Vand

9. juni 2018

Lørdag den 9. juni afholdt vi Havnens Dag - Vild med Vand arrangement på Struer Havn.

Arrangementet løb af stablen på denne sidste dag i en lænegere periode med høje temperaturer og sol fra en høj og klar himmel. Vejret lokkede heldigvis mange folk på havnen. Alle nød vejret og de smukke både på vandet. Vi fik dog nogen kritik af, at arrangementet var annonceret for dårligt, hvilket også var tilfældet. Det må vi stramme op på til næste år.

Vi havde fået stiller pavilloner op langs kajen i Træskibshavnen. Her i boderne var der mulighed for at købe pølser og vand. Salget af øl og cider stod Struer Håndbryg for. Restaurenterne ved havnen solgte sandwich mm. Vestjyske Råvarer havde gode tilbud på hylderne. 

Fiskeriforeningen holder åbent hus

Jernbanemuseet holdt åbent.

Marineforeningen holder åbent hus i deres nye lokaler på havnen.

Turistambassadørerne reklamerede for Havnens Dag oppe i gågaden og på torvet samt nede i boderne på havnen

Turisttoget kører med guider rundt i byen og på havnen.

På musikscenen ved Træskibshaven sang Struer Shantykor shantys og viser fra de syv verdenshave.

Nordvestjysk Fjordkultur havde budt ind til kapsejlads for træbåde. Starten for alle bådklasser foregik fra Struer Havn.

Klokken 11.00 talte borgmester Niels Viggo Lynghøj, og han bødvelkommen til Havnens Dag 2018.  Starten på dagen markeredes med at Niels Viggo Lynghøj affyrede en salut fra Nordvestjysk Fjordkulturs signalkanon. 

Der var mulighed for at stige ombord og få en gratis prøvesejlads fra Træskibshavnen med kølbåden Freja fra Sejlklubben, Færgen Venøsund og TS-skibet Gefion fra Lemvig.

Over middag var der demonstrationssejlads i Træskibshavnen. Her viste et par drenge deres kunnen i optimistjolle og de gav også en fin demonstration af en kæntringsøvelse, hvor de på en fantastisk fin måde viste, hvordan man ene mand kan få vendt jollen på ret køl igen.

Windsurferne viste sejlads på surfbræt. Dette foregik også i Træskibshavnen.

Til sidst viste søspejderne deres nye kanoer og kajakker frem. Her var der mulighed for selv at få en tur. 

Havnens Dag 2018 var arrangeret af Lydens By, Marilyn Annes Venner, Nordvestjysk Fjordkultur, Sejlerbixen, Struer Sejlklub, Struer Søtrop, Venøsund Færgelaug og Venø Bugt Sjægtelaug i samarbejde med Venø Efterskole, Vestjyske Skibsdage, Struer Jernbanemuseum, Struer Marineforening, Struer Turistforenings Turistambassadører, Struer Windsurferklub  m. fl.

Open by Night i Struer

1. juni 2018

Vi havde i forbindelse med Open by Night i Struer fredag d. 1. juni en oplysningsstand på pladsen ved Rådhuset. 

Temaet var - Byen er fyldt med garn.

Derfor var det helt naturligt, at vi deltog. Det blev en rigtig hyggelig aften med jazzmusik fra Marinehjemmeværnets orkester. Vores stand var rigtig godt besøgt, så det var dejligt.

Nordvestjysk Fjordkulturs 20 års jubilæum

14. maj 2018

Den 14. maj 2018 havde Nordvestjysk Fjordkultur 20 års jubilæum. Denne dag afholdt en flok entusiastiske sejlere med forkærlighed for træbåde stiftende generalforsamling.

Vi  markerede jubilæet tirsdag d. 15. maj kl. 18.30 ved at holde et lille arrangement i Træskibshavnen. 

Vi afholdt en promenadesejlads mellem kl. 19 og 20 i havnen med alle vores både. Der var heldigvis rigtig godt vejr den aften, hvilket trak en masse mennesker på havnen. De gav alle udtryk for deres benovelse over vores flotte både.

Kl. 20.00 bød formanden velkommen til jubilæet. Derefter holdt foreningens første formand Algot Øhlenschlæger  jubilæumstalen. Har lavede et tilbageblik og de drømme og visioner man havde fra starten. Mange ideer er skrinlagte, men en stor del er dog gennemført. Jo, der er stadig liv i Nordvestjysk Fjordkultur. Måske endda mere end nogen sinde.

Kl. 20.15 – 21.00 serverede vi gratis grillpølser og brød og lagde optil almindelige hyggeligt samvær.

Søsætningen

3. maj 2018

Vi havde besøg af Dagbladet

Alle, der havde mulighed for det, mødtes kl. 8.30 til morgenkaffe i klublokalerne.

Havnen havde tildelt os tid til kl. 9.30. Det gik hurtigt med at få bådene sat i vandet, for alle bådene stod nemlig klar på rad og række ovre ved kranen.

Humøret var lige så højt, som den klare solskinsdag, vi havde. Solen og den friske vind gjorde godt til vores blege kinder her efter en lang vinter. De mange glade ansigter lyste af tilfredshed med vinterens arbejde. Samtlige øjne strålede af forventningens glæde. Det var hyggeligt, at der kom flere bolværksmatroser forbi, som gav udtryk for deres glæde ved, at vi nu igen havde vores flotte både liggende i Træskibshavnen. Med denne gode start, kan vi kun få en god sejlsæson. God vind til den!

Da alle havde fortøjet bådene ovre i Træskibshavnen, afsluttede vi dagen med, at der serveredes gule ærter i klublokalet.

:/ab

Udflugt til Limfjordsmuseet, Løgstør

7. april 2018

En lille flok af NFK´s medlemmer tog på udflugt til Limfjordsmuseet i Løgstør.

Kl. 8.00 kørte vi i privatbiler afsted mod Løgstør med smurte rundstykker og fyldte kaffekander.

Klokken 10.00 bød Henrik Hvass velkommen til Limfjordsmueet. Derefter for talte han om museets tilblivelse og dets mange aktivititer. Vi hørte om, hvordan aktivitets niveau-et langsomt er steget i et tæt samarbejde med byen. Henrik fortalte kort om Løgstørs historie og tilblivelsen af Frederik den 7. Kanal. Derefter besøgte vi Limfjordsmuseets historiske Bådebyggeri.

Læs mere om Limfjordsmuseet på: www.limfjordsmuseet.dk

 

Derefter var vi på en lille sejltur med Løgstør gamle lodsbåd rundt i havnen.

Frokosten indtog vi i restauranten Kanalfogdens Køkken. Det var en højst delikat op-levelse for både øjet og for ganen.

Der var nogen der lige slog et smut ind forbi Løgstør Bådværft.

Vi sluttede dagen af med et besøg oppe i byen, hvor der var Muslingehøstfest.

Alt i alt var det en rigtig god dag, hvor der var ro til at fordybe sig i tingene. Der var også god til til den gode samtale.

Tusind tak for orienteringen og rundvisningen til Henrik Hvass.

Generalforsamlingen

13. marts 2018

Nordvestjysk Fjordkultur har afholdt sin ordinære generalforsamling.

Se referat: (Klik her)

 

 

 

 

Her et stemningsbilleder fra aftenen

 

TS-medlemsmødet

3. og 4. marts 2018

Nordvestjysk Fjordkultur lagde hus til dette års TS-medlemsmøde. Medlemsmødet er for foreninger, skibsejere, bådebyggere, gaster og andet godtfolk. Vi var blevet opfordret til at arrangere mødet, da man gerne ville se, hvad vi kunne byde på i Nordvestjysk Fjordkultur. Vi satte et program sammen, som ville afspejle vores hverdag, og hvad området i øvrigt kunne byde på. 

Mødet begyndte lørdag d. 3. marts kl. 11.30 med velkomst til Nordvestjysk Fjord for de 50 tilmeldte medlem-mer. Efter frokost skulle Esben Graugaard have holdt foredrag om studedrift og skudesejlads. Han blev desværre syg. Ole Olsen fortalte om det daglige arbejde med vores samling af både. Folk var vældig imponerede over vores bådsamling. Derudover fik vi endnu en fuldgod erstatning for Esben Graugaard i Ib Frøstrup, der nok en gang kom og fortalte om Marilyn Annes historie – Skibet der ikke ville dø! Vi fik en rigtig god fortælling krydret med Ib´s underfundige humor og lune. Alle følte sig godt oplyst og underholdt.

Efter en hurtig kop kaffe blev forsamlingen delt op i to grupper. Det ene hold fik en fremvisning af skoleskibet Marylin Anne og deres skolelokaler på havnen. Det andet hold fik en rundvisning i Fredes Samling. Frede har samlet og bygget modeller hele sit liv. Midtvejs byttede holdene. Folk var meget imponerede over både Fredes Samling og de forhold eleverne på Marilyn Anne har.

Efter en af de koldeste eftermiddage i denne vinter bød NFK på middag – enebærgryde – i vores mødelokale.

Kl. 19.30 var der som noget nyt for medlemsmødet en inspirationsdebat, hvor temaet var:

Den maritime kulturarv gør en forskel.

Der var ca. 10 minutters oplæg fra henholdsvis –

Nordvestjysk Fjordkultur: Fjordkulturen, der gør en forskel for byen ved Asger Brodersen

Marilyn Anne: Et skib der gør en forskel for de unge i kommunen ved Toke Aagaard

Noatun: Et skib, der gør en forskel som forening ved Kasper Brandi

TS: En forening der kan gøre en større forskel, når vi står sammen ved Rasmus Casper

Derefter var der spørgsmål og diskussion. Aftenen sluttede af med socialt samvær, hygge og god snak.

Efter morgenmaden steg vi bevæbnet med frokostpakker og drikkevarer på en bus, for at drage mod Thyborøn. Henning Thøgersen fortalte undervejs om Lemvig og Thyborøn. Vi fik også en kort rundtur på havnen.

Kl. 9.45 havde vi bestilt en rundvisning med guide i Sea War Museum. Museet er som bekendt bygget op om Jyllandsslaget, der fandt sted ud for Thyborøn under 1. Verdenskrig. Vi fik skilt fårene fra bukkene, så pigerne og drengene gik hver for sig. Vi fik et par rigtig gode timer sammen med guiderne, selv om Jyllandsslagets barske historier, nok kan gøre én en smule forstemt i sindet.

Vi spiste frokost i Konsumcenteret på Thyborøn Havn, hvor tekniskdirektør Christian Vrist levende fortalte om Thyborøn Havns udvikling og fremtid.

Turen tilbage til Struer gik over Remmerstrand og Humlum.

Herefter tog vi afsked med hinanden ved Nordvestjysk Fjordkultur med tak for et par gode og inspirerende dage i hinandens selskab.

:/ ab    

Fjordens dag

3. februar 2018

Causeri

Fjordens Dag 2018 afvikledes traditionen tro første lørdag i februar – i år i Struer, hvor Nordvestjysk Fjordkultur var vært.

Vi, ca. 70 fremmødte, blev budt velkommen af NFKs formand Asger Brodersen, som bød på rundstykker og kaffe ledsaget af en lille skarp. Aldrig så snart Asger havde sagt værsgo’ fortsatte den muntre snak ved bordene – man var kommet ikke blot for at deltage i dagens interessante program, men lige så meget for at mødes med gamle venner og bekendte.

Dagens første egentlige programpunkt var bådebygger Ole Olsens foredrag om NFKs både. En lille ordveksling mellem Asger og Ole mundede ud i, at Ole hævdede, at han hverken kunne høre eller huske længere. Men det blev hurtigt klart, at Oles erindringsevne intet fejlede – tværtimod! Ole leverede den næste halve time en veloplagt gennemgang af de utallige både, der gennem tiden er blevet restaureret på Fjordkulturens værksted. Nogle af dem er fundet i sidste øjeblik rundt omkring i skure, markskel eller læhegn før tidens tand gjorde det helt af med dem. Heldigvis blev disse mere eller mindre sammensunkne vrag spottet af folk, der havde øje for deres kulturhistoriske værdi. Hvis ikke de havde taget affære, ville betydningsfuld kulturarv være gået tabt for altid. Undervejs krydrede Ole sit foredrag med muntre anekdoter. Af ansigtsudtrykkene rundt ved bordene kunne man ane, at en del af de tilstedeværende havde optrådt i flere af de pudsige situationer! Oles foredrag delagtiggjorde os i mange detaljer som byggeår, ejere, renoveringer, sejladser mm. Alt sammen glimrende illustreret med et væld af gode billeder.

Efter en lille strække-ben-pause indtog forhenværende matros på den tremastede slettopskonnert Marilyn Anne, Ib Frøstrup, scenen. Under titlen ”Skibet, der ikke ville dø” berettede Ib levende om Marilyn Annes historie fra 1918, hvor kølen blev strakt i Marstal og til skibet blev købt af Struer Kommune i 1978. Skibet blev, som Ib udtrykte det, bygget i vildskab for New Foundland-farten på kun lige godt ét år – desværre af ret dårlige materialer, bl.a. havde flere af spanterne stadig barkkanter, og der blev ikke ruttet med jerndele! Allerede i 1921 var det nødvendigt med en ny stormast!

Ibs beretning, som han ledsagede med mange gamle billeder, gav tilhørerne et fint indblik i fragtsejlads med et træsejlskib i forrige århundrede. Mange uger ad gangen på havet prisgivet af vind og sø og med dårlig forplejning for den 4 mands store besætning + skipper. Man sagde, at der efter en marstalskonnert aldrig fulgte måger – der blev intet smidt ud, som en sulten måge kunne få lidt næring af! Skibet var gennem årene udsat for ti alvorlige havarier lige fra lynnedslag til flere påsejlinger. Men hver gang nåede det i havn og blev repareret. Årene frem mod Struer Kommunes overtagelse af skibet i 1978 førte det en omtumlet tilværelse. Månedlange rejser mellem Portugal og New Foundland med salt den ene vej og fisk den anden, lange havneophold med venten på fragt, dårlig økonomi og flere ejerskift. Undervejs fik skibet installeret mere eller mindre ubrugelige maskiner. I 1944 oplevede skib og besætning de allieredes bombardement af havnen i Kiel – en dramatisk episode, som den hårdt prøvede skonnert kun overlevede ved de to skibsdrenges snarrådighed og mod. Efter krigen fiskede skibet sild under Island. Skonnerten sluttede sin erhvervskarriere i Aalborg med at fragte cement, kul og gødning totalt afrigget kun med et stålrør som bærer af toplanternen.

Efter alt det, Marilyn Anne har været igennem, må man tage hatten af for det smukke syn hun i dag udgør i Struers havnebillede!

På opfordring fortsatte Ib Frøstrup med at berette om sin egen tid i småskibsfarten. Det blev en farverig beretning om hårdt slid og elendige arbejds- og indkvarteringsforhold for en nykonfirmeret dreng og ung mand. Ib påmønstrede et træsejlskib om aftenen på sin konfirmationssøndag med en pakke 5-styks Eiffelci-garetter på lommen som bevis på sin nyvundne status, han afmønstrede dog om mandagen for at være med på konfirmationsbilledet, men han påmønstrede igen samme dag. Skibet var totalt blottet for, hvad vi i dag opfatter som nødvendige bekvemmeligheder. Lastning og losning foregik med håndkraft af de to skibsdrenge. Som eksempel nævnede Ib 3200 sække norgessalpeter, der sled huden af fingrene og gjorde, at man bagefter næsten ikke kunne rette kroppen ud.

Senere fik Ib hyre på en stålcoaster – en helt anderledes ubehagelig rullende oplevelse i søen end træskibs-sejladsen havde budt på. At tingene dengang for år tilbage ofte foregik på alternative måder vidner følgende eksempel på. Efter at have tømt skibet for en last kul skulle man indtage en last brødkorn. Det gik jo ikke uden forudgående rengøring. Alt i lasten var fuldt af kulstøv. Den klarer I drenge, var skippers klare ordre. Som befalet, så gjort. Der var bare det problem, at nu var lastrummet jo pjaskvådt, og skibet skulle synes og godkendes, før kornlasten kunne tages om bord. Resolut bestilte skipper et læs halm hos en landmand. Halmen blev kylet ned i lasten efterfulgt af et par brændende tændstikker, og lugerne lukket. Ilden blev holdt ved lige af skipper, der gik og lindede lidt på lugerne indimellem. Det gav jo en del røgudvikling, og snart dukkede brandvæsnet op for fuld udrykning. Men skipper kunne berolige de noget betænkelige brandmænd med, at alt var under kontrol! Da ilden var brændt ud, var lasten knastør og klar til syn og kornlast!

Under Ibs fortælling blev der grinet en del ved bordene af tilhørerne, som kvitterede for det oplysende og muntre foredrag med en velfortjent klapsalve!

Efter en kort pause blev der budt på velsmagende gule ærter med flæsk og pølse, rugbrød, syltede rødbeder og sennep, øl eller vand. Herligt!

Efter middagen var der besøg på slettopskonnerten Marilyn Anne og bramsejlsskonnerten Maja. På Maja fik vi lidt af skibets historie af skipperen Jegvan Åkertrøm.

Næste programpunkt var tidligere chefredaktør Knud Jacobsens foredrag om den tyske kystubåd UC-30s sidste rejse under første verdenskrig og om dens kaptajn Heinrich Stenzlers liv og levned. Knud Jacobsen har forsket i bl.a. engelske og tyske arkiver for at afdække historien om UC-30s korte liv. Ubåden var i 1917 udsatfor et alvorligt havari på begge dieselmotorer vest for Irland. Skarpt forfulgt af britiske flådestyrker kæmpede den sig nord om Skotland på vej hjem mod Helgoland. Kaptajnløjtnant Heinrich Stenzler sendte sin sidste melding fra en position 110 sømil vestnordvest af Thyborøn, og herefter gik det galt. En måned senere drev hans lig i land ved Bjerghuse og blev i første omgang begravet på Sdr. Nissum Kirkegård. Liget blev senere genbegravet i familien Stenzlers familiegravsted i Berlin. Gert Normann fandt overraskende UC-30 efter at have ledt efter den i 30 år. Den lå på lavt vand i Slugen ud for Blåvandshuk, hvor den var sunket efter at være løbet på en mine. I løbet af en time oprullede Knud Jacobsen den dramatiske historie om den tyske ubåd for forsamlingen krydret med en mængde gamle fotos og undervandsoptagelser af vraget. En meget spændende beretning, som vi lyttede til med stor interesse.

Dagens sidste programpunkt var nyt fra de maritime miljøer fjorden rundt.

Fra Ringkøbing Smakkelaug lød en opfordring til at melde sig ind. Her er man gode til at mødes i hyggelig og festlig sammenhæng.

Lemvig Træskibslaug får 27. februar besøg af Esben Graugaard, som holder foredraget: Villemoes – en dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860-1960.

Henning Thøgersen gjorde opmærksom på TS-medlemsmødet i NFK 3.-4. marts.

26. maj afholdes Havnens Dag i Lemvig. Træskibssejlere er velkomne.

Doverodde sejler med Thor og Tyra i sæsonen. Der er planer om at bygge en sjægt efter tegninger af Kaj fra Glyngøre. Thisted Kommune overtager driften af Doverodde Købmandsgård. Statens Museum For Kunst åbner filial i Pakhuset.

I Løgstør er der flere nye træskibe i havnen.

Limfjordsmuseet kæmper med økonomien. Vesthimmerlands Kommune har bevilget 1.000.000 kr. til driften. Kirstine er søsat og får nu mast og rig. Grevinden skal have ny motor, og hertil har man fået bevilget 100.000 kr. Forårets tema bliver ”Ål”. Der arbejdes på en søfartsudstilling om Limfjordens småskibsfart og på en udstilling om vesterhavsfiskernes indvandring til Limfjorden.

Nr. Vorupør har overtaget kystkutteren Simon, som er bygget i Nr. Vorupør. Desværre er kutteren i dårlig stand. På stranden er også udstillet en anden kystbåd.

Hjarbæk Sjægtelaug gør opmærksom på det traditionsrige VM i sjægtesejlads i weekenden mellem uge 33 og 34. I uge 28 arrangeres tur til Lindesnes-kysten i Norge i samarbejde med Ringkøbing Smakkelaug. Man regner med at traile 3 både til Norge og sejle 3 større både derop. Andre er velkomne til at deltage. Program herfor kommer i marts.

Svanen er i tiptop stand. Besætningen søger nye folk til at tage over. Skibet er velegnet til overtagelse af en forening.

Venøsund Færgelaug modtog i år Struer Kommunes kulturpris. Man samarbejder med Oddesund Nord om restaurering af Den Gamle Rejsestald. I påsken 25. marts til 2. april er færgeoverfarten mellem fastlandet og Venø gratis. Der er åbnet nyt pizzabageri på havnen. På Havnens Dag i Struer lørdag den 9. juni sejler den gamle træfærge Venøsund gratis småture fra Struer. Der er planer om en brand- og redningsøvelse i samarbejde med Næssundfærgen.

Nordvestjysk Fjordkultur er presset af den forestående ombygning, hvortil er bevilget 1.200.000 kr. Ombygningen, der begynder til april, omfatter isolering, ny klimaskærm og flytning af maskinsnedkeriet for at give mere og bedre vinterplads til bådene. Man har modtaget en del historisk arvegods, som man forsøger at finde udstillingsplads til. Asger opfordrer de forskellige foreninger til at samarbejde med medierne og gøre dem opmærksomme på planer og tiltag, så de har nogle ”hyldevarer” de kan bringe. F.eks. får NFK besøg af TV Midtvest tirsdag aften den 6. februar med henblik på et TV-indslag. NFK arrangerer TS-landsmøde 3.-4. marts – program kan ses på NFKs hjemmeside. Torsdag den 22. marts afholdes en aften på Limfjordsskolen, med tidligere siriusmand og alene-sejler jorden rundt Christian Liebergreen. Aftenen arrangeres i et samarbejde mellem NFK, Struer Sejlklub og Marilyn Annes Venner.

Der arbejdes på, at museale foreninger får en samlet præsentation i Turistrådets publikationer. Der arbejdes på, at vort område bliver en del af et kommende Geopark Vestjylland.

Lørdag den 9. juni arrangeres Havnens Dag/Vild Med Vand i et samarbejde med de øvrige ”vandrelaterede” foreninger i Struer. Arrangementet omfatter i lighed med sidste år bl.a. kapsejlads for træbåde i Struer Bugt – program med tilmeldingsmulighed følger.

Skonnerten Maja deltager for foreningen Folkeskibet i Folkemødet på Bornholm, hvor den bl.a. tjener som indkvarteringsmulighed.

En indholdsrig og hyggelig dag sluttede med, at formanden for NFK, Asger Brodersen, takkede de medvirkende for indsatsen og deltagerne for fremmødet.

:/Gorm Larsen